Required Documents for Overseas Study
เอกสารที่จำเป็นในการเดินทางไปศึกษาต่อ


เมื่อจะดำเนินการสมัคร คุณจะต้องกรอกใบสมัครของสถาบันที่เลือกให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจึงเตรียมเอกสารต่างๆประกอบการสมัครตามที่สถาบันนั้นๆ ระบุไว้ โดยทั่วไปแล้วได้แก่

1. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript)
2. ผลสอบ IELTS
3. เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงาน (Resume)
4. เอกสารรับรองฐานะทางการเงินที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่อยู่ในออสเตรเลีย

หลังจากทางสถาบันได้รับเอกสารในการสมัครเหล่านี้แล้วก็จะนำไปพิจารณา ถ้าคุณผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ทางสถาบันจะส่งจดหมายตอบรับเข้าศึกษาและระบุค่าเล่าเรียนมาให้คุณทราบ ถ้าคุณตกลงรับข้อเสนอนั้นก็ต้องลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียนอย่างน้อยสำหรับภาคเรียนแรก เมื่อทางสถาบันได้รับค่าเล่าเรียนแล้วก็จะออกจดหมายรับรองการลงทะเบียนให้ เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าของคุณต่อไป

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักเรียนได้ที่แผนกกงสุล สถานทูตออสเตรเลีย ตั้งอยู่เลขที่ 37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ โทร. 0 2287 2680 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 น. - 12.00 น. ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่านักเรียนประมาณ 5 วันทำการ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการออกวีซ่านักเรียนคนละ 315 ออสเตรเลียนดอลล่าร์ หรือประมาณ 8,050.- บาท และจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
เอกสารที่ใช้ในการประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักเรียนมีดังนี้
 1. แบบฟอร์มคำร้อง Form 157A ซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


 2. จดหมายรับรองการลงทะเบียน (Acceptance Advice Form) จากสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย


 3. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานได้ถึงกำหนดเวลาที่ต้องการจะไปศึกษา


 4. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป


 5. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งหลักฐานใบรับรองการเรียนเพิ่มเติมหลักสูตรอื่นๆ(ถ้ามี)


 6. หลักฐานทางการเงิน (Bank Statement) ของผู้ปกครองหรือผู้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน

 7. 6.1 สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนเล่มจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับที่รับรองโดยธนาคารนั้นๆ
  6.2 หากเป็นบัญชีในรูปบริษัทต้องมีหลักฐานระบุชื่อของผู้สนับสนุนทางการเงินและมีสิทธิในการสั่งจ่ายเงินพร้อมด้วยสำเนาทะเบียนการค้าและบัญชีของบริษัท
  6.3 หากผู้ปกครองหรือผู้สนับสนุนทางการเงินมิได้เป็นบุคคลในครอบครัวโดยตรง ต้องมีจดหมายรับรองของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ระบุความสัมพันธ์ และยืนยันว่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นคำร้องในขณะที่ศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย จนกระทั่งจบการศึกษา

 8. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนาของผู้ยื่นคำร้องและผู้ปกครองหรือผู้สนับสนุนทางการเงิน


 9. กรณีที่ทำงานแล้วให้นำใบรับรองจากสถานที่ทำงานทุกแห่งที่เคยทำ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการทำงาน


 10. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์โดยต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบฟอร์ม พร้อมทั้งติดรูปถ่าย 2 รูป ดังนี้

 11. 9.1 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพทั่วไป (Medical Examination Form - Form 26)
  9.2 แบบฟอร์มสำหรับเอกซ์เรย์ (Radiological Report on Chest x-ray - Form 160)
  และไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามที่ทางสถานทูตกำหนดเท่านั้น จากนั้นแพทย์จะเป็นผู้ส่งใบรายงานผลการตรวจสุขภาพไปยังสถานทูตโดยตรง
Two Pacific Place, 20th Floor, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 , Thailand
Phone: (66) 2653-2050-4 Fax: (66) 2653-2056
E-mail: hq@magellan.co.th :: URL: www.magellan.co.th
Design by Sirmate Design
Home | About Us | Products & Services | Planner | Wellness | Educational Services | Privacy | Terms of Use | Contact Us
© Copyright Magellan Corporation Ltd. 2005