Preparation for Overseas Study
การเตรียมพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ


การไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีการเตรียมพร้อมไว้ก่อน ตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่สนใจ ความพร้อมด้านการเงินเพื่อการศึกษาและใช้ชีวิตในออสเตรเลีย ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS) และการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เลือก
การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและสถาบัน
ออสเตรเลียมีหลักสูตรการศึกษาให้เลือกหลากหลาย คุณควรพิจารณาให้ดีว่าหลักสูตรใดที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ความสามารถและความสนใจส่วนตัว และตรงกับจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชีพของคุณ เมื่อเลือกหลักสูตรที่ต้องการได้แล้วก็มาพิจารณาระดับคุณวุฒิที่จะได้รับและระยะเวลาในการศึกษา โดยคำนึงถึงความต้องการหรือความจำเป็นในการประกอบอาชีพตลอดจนข้อจำกัดต่างๆ ของคุณเองด้วย และต้องไม่ลืมว่าหลักสูตรที่เลือกนี้มีผลอย่างยิ่งต่ออนาคตของคุณเอง

หลักสูตรที่คุณสนใจอาจมีเปิดสอนในหลายสถาบัน และแต่ละสถาบันจะมีเกณฑ์การรับนักศึกษาแตกต่างกันไป จึงต้องศึกษาเกณฑ์เหล่านี้ให้ละเอียดว่าตรงกับคุณสมบัติของคุณหรือไม่ บางสถาบันต้องให้สอบหรือเข้าเรียนหลักสูตรพื้นฐานก่อนก็มี นอกจากนี้ การเลือกสถาบันยังควรคำนึงถึงความพร้อมทางวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม รวมทั้งความสะดวกของตนเอง เช่น มีญาติหรือเพื่อนอยู่แถวนั้น เป็นต้น
ความพร้อมด้านการเงิน
คุณต้องพิจารณาค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพควบคู่กันไป โดยเฉลี่ยแล้วค่าครองชีพในออสเตรเลียจะอยู่ที่ 12?000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีสำหรับคนที่สมรสแล้วอาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนของคู่สมรสเพิ่มอีก 5?000 ดอลลาร์ออสเตรเลียและบุตร 3?000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ค่าเล่าเรียนนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบัน สำหรับค่าเล่าเรียนต่อปีโดยประมาณเป็นดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10?000 - 15?000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ระดับอาชีวะและฝึกอบรม 4?000 - 15?000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและอนุปริญญา 12?000 - 18?000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ระดับปริญญาตรี (ศิลปศาสตร์) 12?000 - 15?000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์) 14?000 - 16?000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 12?000 - 18?000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์จะสูงกว่าหลักสูตรศิลปศาสตร์เนื่องจากมีการใช้ห้องทดลองและอุปกรณ์ต่างๆ และบางครั้งทางสถาบันอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม
ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียทุกคน เนื่องจากเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ดังนั้นผู้ที่ต้องการไปศึกษาหรือฝึกอบรมในออสเตรเลียจะต้องสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ได้ระดับคะแนนตามที่แต่ละสถาบันระบุไว้ก่อน การสอบที่นิยมและเป็นที่ยอมรับที่สุดสำหรับนักศึกษาที่จะไปออสเตรเลียคือ IELTS (International English Language Testing System) โดยส่วนมากคะแนนสำหรับระดับมัธยมศึกษาจะอยู่ที่ 5 - 5.5 ระดับอาชีวะหรือประกาศนียบัตรอยู่ที่ 5.5 และระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปอยู่ที่ 6 - 6.5 ในบางกรณี ถ้าผลสอบไม่ถึงระดับคะแนนที่ระบุ บางสถาบันอาจให้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานเพิ่มเติมหรือภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาต่อ (Direct Entry English Program) ของทางสถาบัน นอกจากนี้ สถาบันภาษาหรือโรงเรียนเอกชนบางแห่งยังเปิดหลักสูตรเตรียมพื้นฐาน (Foundation course) ให้กับนักเรียนต่างชาติที่เพิ่งจบการศึกษาระดับมัธยมปลายมา และไม่มีหรือมีผลสอบ IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยระบุ หรือนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยก่อะ เข้ามหาวิทยาลัยด้วย

โดยส่วนใหญ่แล้ว นักศึกษาต่างชาติที่เพิ่งจบชั้นมัธยมปลายและต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในออสเตรเลียจะต้องเรียนหลักสูตรเตรียมพื้นฐานก่อนเป็นเวลา 1 ปี ยกเว้นแต่นักศึกษาจะมีผลการเรียนดีมากหรือได้ศึกษาในชั้นปี 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศของตนเองมาแล้ว หลักสูตรเตรียมพื้นฐานนี้ก็เทียบเท่ากับการเรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 นั่นเอง เปรียบเหมือนกับการปูพื้นฐานสู่มหาวิทยาลัยที่ดีและมีประโยชน์มากสำหรับนักศึกษาต่างชาติเนื่องจากนักศึกษาจะค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนแบบออสเตรเลียได้ก่อนจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจริงๆ ดังนั้นปัญหาที่เกิดจากความไม่คุ้นเคยในการเรียนการสอนแบบใหม่จึงหมดไป และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยจริงๆ ต่อไป

นอกจากนี้ นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียอาจเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการเรียนและใช้ชีวิตในสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาได้มากขึ้น โดยการเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นเพื่อให้พร้อมใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียก่อนจะเข้าไปศึกษาจริงในสถาบัน
การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS)
IELTS (International English Language Testing System) คือ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออกแบบโดย UCLES (The University of Cambridge Local Examinations Syndicate) ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ข้อสอบ IELTS มีสองแบบให้เลือกคือ แบบวัดระดับทั่วไป (General Training) สำหรับผู้ที่จะย้ายถิ่นฐานหรือไปศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และแบบวัดระดับทางวิชาการ (Academic) สำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษครบ 4 ทักษะคือ ฟัง อ่าน เขียน พูด นับว่าเป็นการวัดผลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คะแนนที่ได้รับจะแยกเป็นคะแนนในแต่ละทักษะและคะแนนโดยรวมตั้งแต่ระดับ 1 - 9 โดยทั่วไปแล้ว ระดับคะแนนที่โรงเรียนหรือวิทยาลัยในออสเตรเลียต้องการคือ 5.5 และระดับคะแนนที่มหาวิทยาลัยต้องการคือ 6 - 6.5
ลักษณะข้อสอบ
Listening (ฟัง) - 30 นาที ฟังบทสนทนา 4-5 บท บทสนทนาจะเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปและเรื่องในสถานศึกษา โดยมีรูปแบบ, ความยาว และสำเนียงต่างกัน เรียงจากง่ายไปหายาก ก่อนฟังควรอ่านคำถามคร่าวๆ และบันทึกข้อมูลสำคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคำถามไปในขณะที่ฟังด้วย ต้องตั้งใจฟังให้ดีเพราะคุณจะได้ฟังเพียงครั้งเดียว เมื่อจบบทสนทนาแต่ละบทจะมีเวลา 2 - 3 นาทีให้คุณเขียนตอบลงในกระดาษคำตอบ

Reading (อ่าน) - 60 นาที อ่านบทความ 3 บทพร้อมตอบคำถามในรูปแบบต่างๆ สำหรับ General Training Reading จะเป็นบทบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำวัน ส่วน Academic Reading เป็นบทบรรยาย และบทอภิปรายในประเด็นต่างๆ คุณควรอ่านจับใจความคร่าวๆ ก่อนตอบคำถาม ถ้าต้องหาข้อมูลหรือคิดทบทวนเพิ่มจึงค่อยกลับไปอ่านบทความเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคำถามนั้นอีกครั้ง ไม่เช่นนั้นอาจจะทำข้อสอบไม่ทัน

Writing (เขียน) - 60 นาที ต้องเขียนงาน 2 ชิ้น งานเขียนสำหรับ General Training Writing จะเป็นจดหมายทั่วไป 1 ชิ้นและเรียงความแสดงความคิดเห็นยาว 250 คำ 1 ชิ้น ส่วน Academic Writing เป็นรายงานอธิบายแผนภูมิหรือตาราง ความยาว 150 คำ 1 ชิ้น และเรียงความแสดงความคิดเห็นยาว 250 คำ คุณควรเขียนให้ชัดเจนถูกต้อง ตรงประเด็นและตามรูปแบบ ใช้ศัพท์ที่เหมาะสมและเชื่อมต่อประโยคให้สละสลวย โดยใช้เวลากับงานแรกประมาณ 20 นาทีและงานที่สองประมาณ 40 นาที ต้องระวังเรื่องการบริหารเวลาให้ดี

Speaking (พูด) - 15 นาที เข้ารับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวจากผู้คุมสอบซึ่งเป็นเจ้าของภาษา โดยเริ่มจากตอบคำถามสั้นๆ เกี่ยวกับตัวเอง จากนั้นผู้คุมสอบจะให้เลือกบัตรคำถามซึ่งจะเป็นหัวข้อการสนทนาเรื่องต่างๆ คุณต้องพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกมาราว 2 นาที แล้วอภิปรายโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างลึกซึ้งกับผู้คุมสอบอีก 5 นาที บทสนทนาจะถูกบันทึกเทปไว้เพื่อให้คะแนนในภายหลัง คุณไม่ควรประหม่าเกินไปพยายามเรียบเรียงความคิดและคำพูดให้ดีก่อน แล้วจึงสนทนาออกมาให้เป็นธรรมชาติ

สำหรับผู้ที่จะสอบ IELTS ในประเทศไทย สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สอบของ The British Council หรือ IDP Education Australia
Two Pacific Place, 20th Floor, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 , Thailand
Phone: (66) 2653-2050-4 Fax: (66) 2653-2056
E-mail: hq@magellan.co.th :: URL: www.magellan.co.th
Design by Sirmate Design
Home | About Us | Products & Services | Planner | Wellness | Educational Services | Privacy | Terms of Use | Contact Us
© Copyright Magellan Corporation Ltd. 2005