Why Australia?
ทำไมจึงเลือกออสเตรเลีย


การศึกษาต่อยังต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นต่อบุตรหลานของท่านในปัจจุบัน เนื่องจากพ่อแม่ต่างๆทั่วโลกมีความคิด เช่นเดียวกันที่จะให้บุตรของตนเองมีความแตกฉานในด้านวิชาการ ภาษา และเทคโนโลยี จึงได้ส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเมื่อศึกษาสำเร็จแล้ว บุตรหลานจะได้รับผลสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่ได้คาดหวังไว้
สำหรับประเทศไทย พ่อแม่จำนวนมากนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากมากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมายังประเทศไทยจะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิต และได้ผลตามที่ได้คาดหวังไว้ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อนั้นไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการเดินทางไปศึกษาต่อยังสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือประเทศอื่นๆ ทั้งที่ผลที่ได้ก็ไม่แตกต่างกัน ที่สำคัญ ระยะทางจากประเทศไทยไปยังประเทศออสเตรเลียก็ไม่ห่างไกลนักทำให้พ่อแม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมเยียนลูกหลานได้สะดวกและบ่อยครั้งตามต้องการ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย คือ นักเรียนนักศึกษาทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว สามารถทำงานที่ประเทศออสเตรเลียต่อไปกับบริษัทต่างชาติที่มีระบบการทำงานที่ทันสมัยเพื่อหาประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการทำงานจริง ก่อนที่จะนำความรู้ต่างๆที่ได้รับจากทั้งการศึกษาและการทำงานจริงกลับมาพัฒนาประเทศไทยต่อไป เหตุผลต่างๆที่พ่อแม่ของนักศึกษาไทยไว้วางใจ และมั่นใจในความสำเร็จของลูกหลานที่ส่งไปศึกษา โดยสามารถแยกออกเป็นข้อได้ดังนี้

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ติดระดับโลก
หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมของประเทศออสเตรเลียเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นักศึกษานานาชาติได้รับโอกาสฝึกอบรมทักษะทางอาชีพ นอกจากนี้วุฒิการศึกษาของออสเตรเลียเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้จ้างงานและองค์กรระดับอาชีพส่วนใหญ่ทั่วโลก ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คุณสามารถพัฒนาความรู้ทางวิชาการได้จากการเรียนและทำวิจัย และในส่วนของการศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีวะ คุณจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
พร้อมกันนี้ รัฐบาลออสเตรเลียยังได้กลั่นกรองและแก้ไขปรับปรุงระบบการศึกษาและการฝึกอบรมให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็ยังคงดูแลและเอาใจใส่นักศึกษาไม่เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ประเทศออสเตรเลียจัดหลักสูตรการศึกษาและการอบรมได้หลากหลายตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ส่วนสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีวะของออสเตรเลีย ทั้งของรัฐบาลและเอกชนก็มีหลักสูตรการฝึกอบรมในสาขาวิชาต่างๆ เช่น บัญชี ภาษาศาสตร์, การตลาด, การท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น
แนวทางการศึกษาที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ด้วยประสบการณ์ที่มีมานานกว่า 80 ปี ทำให้สถาบันการศึกษาในออสเตรเลียต่างเข้าใจถึงความสำคัญในการนำวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ ซึ่งมีผลให้การศึกษามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และทำให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบการศึกษาทางไกลได้อีกด้วย
ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น
ประเทศออสเตรเลียมีกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาที่ใช้เป็นหลักปฏิบัติ หากแต่มีความยืดหยุ่นในการนำมาใช้ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับอาชีวะ ระดับมหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาอื่นๆ หลักดังกล่าวนี้เรียกว่า "กรอบคุณวุฒิทางการศึกษาแห่งชาติออสเตรเลีย" หรือ AQF คุณวุฒิทางการศึกษาใน AQF นี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นนักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนจากคุณวุฒิหนึ่งไปสู่คุณวุฒิที่สูงกว่าได้ ทั้งในคุณวุฒิประเภทเดียวกันหรือข้ามไปประเภทอื่นๆภายในกรอบคุณวุฒิ กรอบคุณวุฒิทางการศึกษาดังกล่าว ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลออสเตรเลียและเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศออสเตรเลียและทั่วโลก

ระดับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่นักศึกษาไทยนิยมไปศึกษาได้แก่ ประเทศอเมริกาและประเทศอังกฤษนั้น มีราคาถูกกว่า ทั้งที่คุณภาพของนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานทั่วโลกไม่แตกต่างกัน รายละเอียดของค่าใช้จ่ายพิจารณาได้จากตารางต่อไปนี้
ระดับ/สาขาวิชา ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ 298‚468 571‚200 339‚625
มัธยมศึกษา 288‚840 714‚000 741‚000
ประกาศนียบัตร / อนุปริญญาตรี 361‚050 326‚400 389‚025
ปริญญาตรี
สาขาศิลปศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์ 288‚840 391‚680 389‚025
สาขาธุรกิจ / การจัดการ / การบริหาร 312‚910 424‚320 395‚200
สาขาวิทยาศาสตร์ / สาขาวิศวกรรม / สาขาแพทย์ศาสตร์ 481‚400 489‚600 531‚050
ปริญญาโท
สาขาศิลปศาสตร ์/ มนุษย์ศาสตร ์/ สังคมศาสตร์ 288‚840 424‚320 463‚125
สาขาธุรกิจ / การจัดการ (ยกเว้น MBA) 361‚050 448‚800 494‚000
สาขาคอมพิวเตอร ์/ เทคโนโลยี 517‚505 530‚400 518‚700
MBA 722‚100 979‚200 833‚625
สาขาวิทยาศาสตร์ / วิศวกรรม / แพทย์ศาสตร์ 541‚575 587‚520 518‚700
ปริญญาเอก 541‚575 652‚800 518‚700
ค่าที่พักพร้อมอาหาร (Homestay) 216‚630 391‚680 370‚500
Two Pacific Place, 20th Floor, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 , Thailand
Phone: (66) 2653-2050-4 Fax: (66) 2653-2056
E-mail: hq@magellan.co.th :: URL: www.magellan.co.th
Design by Sirmate Design
Home | About Us | Products & Services | Planner | Wellness | Educational Services | Privacy | Terms of Use | Contact Us
© Copyright Magellan Corporation Ltd. 2005